Saarbataljonen Ut på internationell vakt

 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 18. September 2018
  • |
  • 252 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-91-7785-816-4 (ISBN)
 
En svensk militärstyrka, Saarbataljonen, lämnade landet alldeles före jul 1934 för att i tyska Saar, gränsande till Frankrike och Luxemburg, ingå i en internationell fredsbevarande styrka. Om här skulle uppstå oroligheter i samband med en folkomröstning fanns det en överhängande risk för ett nytt krig. Med dessa förutsättningar vinkade 250 man och officerare farväl från tågfärjan Drottning Victoria i Trelleborgs hamn.Resan gick genom det nazistiska Tyskland till Saar, som nu var Europas krishärd.
Uppdraget var delikat.
1. Auflage
  • 4,24 MB
978-91-7785-816-4 (9789177858164)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Ulf Torstensson är fil.kand. och historiker från Malmö Högskola med huvudintresse och arbeten kring europeiska regioners historiska utveckling och betydelse.

Inledning


Julen närmar sig, det är den 21 december 1934. På kajen i Trelleborgs hamn håller kyrkoherde Johan Ljungdahl korum för den "Svenska Saar-bataljonen". Det var en svensk militärtrupp bestående av av 261 man och officerare, som efter korumet gick ombord på tågfärjan Drottning Viktoria. Trossarna släpps och tågfärjan lägger ut och påbörjar sin resa från Trelleborg till Sassnitz. På kajen spelas nationalsången av musikkåren från I7 i Ystad. Det var en med kort varsel sammansatt militärstyrka som åkte iväg till Saarområdet för att där ingå i en internationell styrka med det officiella namnet Saarforce. Huvuddelen av styrkan var engelsk och italiensk med 1500 respektive 1300 man medan de holländska och svenska delarna bidrog med 260 man vardera. Saarforce skulle i Saar bistå den av Nationernas Förbund (NF) utsedda Regeringskommissionen att upprätthålla lugn och ordning i samband med den folkomröstning som skulle ske den 13 januari 1935.

Vid fredsförhandlingarna i Versailles efter Första Världskriget var området med sina gruvor och stålindustri attraktivt för segrarmakterna. Härifrån kunde krigsskadeståndet hämtas. Den franske presidenten Clemenceau ville att området helt skulle överföras från Tyskland till Frankrike, vilket den amerikanske presidenten Wilson motsatte sig eftersom det av befolkningen fanns en övervägande andel tyskar. Områdets slutliga öde blev att det kvarstod som ett suveränt tyskt område, men att Frankrike under femton år fick ägande- och nyttjanderätt till gruvor och industrier. NF skulle genom en kommission administrera området och skulle dessutom i sin regi genomföra en kommande folkomröstningen. I fredstraktatet var nämligen stipulerat att det efter de femton åren skulle hållas en folkomröstning för att då och därigenom slutligt bestämma om området skulle tillföras Tyskland eller Frankrike.1 I förhandlingarnas slutskede tillfördes ett tredje alternativ, som innebar att området skulle fortsätta med det rådande styrelseskicket under NF med en Regeringskommission.

Uppdraget var delikat, det ansågs allmänt att Europas fred hängde på en skör tråd. Det fanns både en yttre och en inre hotbild. Den yttre hotbilden var hur Frankrike respektive Tyskland skulle reagera vid inre oroligheter som missgynnade deras intressen. Det var Frankrike som enligt fredsavtalet skulle upprätthålla ordningen, och hade därför truppsammandragningar vid gränsen för att snabbt kunna ingripa i Saar. Denna ordning var något som Tyskland, nu med Hitler vid makten, inte accepterade. Om trupper skulle behövas ansåg de att tyska trupper var de mest lämpade att upprätthålla ordningen i ett tyskt område. Om en sida ingrep skulle därför den andra sidan med största sannolikhet också ingripa. Ett krig skulle onekligen kunna bli följden. Den inre hotbilden var de fysiska sammandrabbningar som skulle kunna uppstå som en följd av den hätska valpropaganda och de beskyllningar om terror som de olika sidorna beskyllde varandra för. Omfattningen av sådana sammandrabbningar skulle kunna bli för stora för den lilla, lokala ordningsmakten att klara av. Ett annat inre hot var om en kupp iscensattes mot valprocessen så att hela omröstningen ogiltigförklarades och därför skulle behöva göras om vid ett senare tillfälle. I båda de här scenarierna var det troligt att antingen Frankrike eller Tyskland skulle ingripa, med de konsekvenser det i så fall skulle kunna få. Det var med dessa hotfulla stämningar som den svenska Saarbataljonen, anlände till Saar och anslöt sig till Saarforce för att kunna börja sitt arbete med att upprätthålla lugn och se till att folkomröstningen kunde genomföras på ett korrekt sätt.

Att den internationella styrkan över huvud taget kom till stånd var de under hösten 1934 alltmer tilltagande oroligheterna i samband med valmöten och liknande. De hotbilder som nu uppstått var inget som förutsetts vid Versailles-freden samtidigt som ett sargat och splittrat NF hade svårt att hitta en lösning för att uppnå och vidmakthålla säkerhet och ordning i området. Diplomatiska aktiviteter och olika vändningar ledde slutligen fram till den internationella styrkan med de där ingående länderna. Saarforce och dess sammansättning accepterades av både Frankrike och Tyskland. Efter mer eller mindre formella kontakter beslutades i NF och respektive land om deltagande, varefter styrkan började sättas ihop och dras samman i Saar.

Benämningen Saar är inte helt korrekt, men lätt att använda. Det nuvarande namnet är Saarland och tillkom när området efter en andra folkomröstning tillfördes Västtyskland 1957 som det elfte förbundslandet. Vid Versaillesfreden fick Saarområdet namnen Saargebiet, Saar Basin eller Bassin de la Sarre. Detta var en sammanslagning av de delar som varit under Bayerns respektive Preussens förvaltning. Tidigare dominerande regimer var grevskapet Saarbrücken, hertigdömet Pfalz-Zweibrücken, kurfurstendömet Trier och hertigdömet Lothringen.2

Parhus med grönsaksland. Foto: Stadtarchiv Friedrichstal

Genom området flyter floden Saar, som gett området dess namn. Den börjar i de franska Vogeserna och rinner norrut och ansluter till Mosel vid Trier. Saarområdet är kuperat och består av mycket böljande skogsområden och odlingsmark. Men det finns naturligtvis många gruvor och stålindustrier. Fredrik Böök besökte området på hösten 1934 och tyckte att industritrakterna här hade likheter med motsvarande trakter i England och Belgien. Men att det i Saarområdet inte var lika glädjelöst, skogen fanns kvar intill industriområdena varför det inte upplevdes lika grått och trist som i England. Den tyske historikern och författaren Karl Bartz har samma uppfattning om industritrakterna i Saar, han jämför med Ruhrområdet där han tycker att stålverken, gruvorna och smältverken urskillningslöst dominerar över naturen. I Saar däremot gränsar fullvuxna skogar alldeles intill industriområdena och förhöjer utsikten som annars är brun och tråkig. De flesta av gruvarbetarnas bostadshus har inte heller den där tråkiga, gudsförgätna enformigheten. Bostäderna för gruvarbetarna utgörs till en del av lägenheter i relativt små hyreshus. Men en stor del utgörs av hus och då ofta parhus (Doppelhaus) till vilka det i allmänhet finns tilltagna grönsaksland. I de nordvästra delarna fanns omfattande odlingar av vin, äpple och annan frukt, en stor mängd äppleträd är det dominerande inslaget på fälten och utmed vägarna. Mycket av frukten används för tillverkning av cider, sylt och marmelader vilket är kännetecknande för den här delen av området. Landsbygden i Saar upplevs som skön med de gemytliga byarna och de stora skogarna. Nästan alla byar är bebodda med gruvarbetare och andra arbetare. Flera byar ser ut som de gamla, idylliska bondbyarna där en bäck eller en flod rinner genom centrum och med en skyddande skog i närheten. Det för Saarområdet så vitala och inkomstbringande var kol- och stålgruvorna med de enorma stålindustrierna, som i huvudsak fanns i dalgångarna omkring Saarbrücken, Völklingen och Saarlouise. Vid sin resa till Saar beskrev Fredrik Böök kontrasten mellan den fridfulla, gröna skogen och de smutsiga industriområdena.

Flygmaskinen gick fram över ett skogslandskap, böljande i stora kullar; där dalgångarna öppnade sig, höjde sig överallt rökpelare, i all tänkbara schatteringar, bärnstensgula, roströda, silvervita, askgrå, sotsvarta. Skorstenar, lyftkranar, smältugnar, befordringsverk, linbanor avteckna sig mot bokskogarnas konturer.

Båda författarna är förtjusta i Berus vid området nord-väst om Saarlouise, samstämmigt beskriver de lyriskt att området har stora fält fyllda med vita nejlikor och brummande humlor. Uppifrån denna höjdrygg vid Berus har man betagande utsikter, i den ena riktningen mot Lothringen där de franska befästningsarbetena pågår och i den andra riktningen mot det obefästa, vapenlösa Saar där man anar friden och arbetet.3,4 Den föreställning som fanns i truppen om Saar som ett flackt landskap fyllt med rykande skorstenar visade sig vara felaktig. Man blev...

Dateiformat: EPUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat EPUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

4,99 €
inkl. 7% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen