Fantasiens Hus

 
 
Books on Demand (Verlag)
 • 1. Auflage
 • |
 • erschienen am 21. April 2020
 • |
 • 190 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-87-430-8228-6 (ISBN)
 
De danske skoler, daginstitutioner og uddannelses-steder burde være indrettet til og optaget af, hvordan børn og unge uddannes bedst muligt. Sådan er det desværre ikke. Uddannelsessystemet i dagens Danmark er ikke indrettet til at vidensudvikle og uddanne børn og unge til fremtiden. Meget tyder på, at dagens uddannelsessystem ej heller uddanner børn og unge til den aktuelle virkelighed.

Trods mange fine ord om inklusion, innovation, kreativitet og dannelse praktiserer det danske uddannelsessystem det, den amerikanske psykolog Jerome S. Bruner kalder "de kendte svars pædagogik". Groft sagt lærer danske børn og unge at gentage de rigtige svar om allerede eksisterende viden. En gentagelseskultur, der fremmer automatiseret videns- tilegnelse med henblik på test og eksaminer.

Det er, i sagens natur, nødvendigt, at basale skolefaglige kompetencer er en del af den grundlæggende uddannelse af børn og unge, men er det også nødvendigt, at gøre alle børn og unge til test-robotter? Er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at børn og unge skal slæbe sig gennem et uddannelsessystem, der i høj grad gør videnstilegnelse til et spørgsmål om at lære, hvilke svar der forventes? Det nuværende uddannelsessystem ruster ikke, i tilstrækkelig grad, børn og unge til nutidens og fremtidens udfordringer!
1. Auflage
 • 3,98 MB
978-87-430-8228-6 (9788743082286)
weitere Ausgaben werden ermittelt

Kapitel 3.
Om indhold og didaktik


Uanset hvilket indhold, der er i undervisningen, er det afgørende for et legende kreativt læringsmiljø, at fagligheden og kompetenceudviklingen er i fokus. Faglighed og kompetenceudvikling forstået som en del af en pædagogisk helhedstænkning, jvf. tanken om udviklingen af hele mennesket.

Der er altid mange forskellige muligheder for differentieret læring i den kreative undervisnings indhold.

Det er som udgangspunkt afgørende, at underviseren/pædagogen, i samarbejdet med praksisfællesskabet og den enkelte elev, er i stand til at skabe såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Igen vil det her være afgørende, at forberedelse og planlægning er på plads. Evnen til at manøvrere i læringsrummet er betinget af de aftaler og forventninger, der er skabt gennem forståelsen af planlægning og indhold.

Der findes som udgangspunkt ikke det projekt eller det enkeltstående læringsmodul, der ikke kan drage fordel af at skabe en kreativ tilgang til proces- og problemløsning. Den kreative tilgang forstået som: Den indlæringsproces, der ved hjælp af legende kreative stimuli involverer kontakt og kommunikation, skaber nye sammenhænge og udvider erkendelsen af elevens personlige ressourcer.

Det er naturligt, at underviseren i arbejdet med kreativitet og læring må prioritere den kreative oplevelse højt, ikke mindst i arbejdet med elever, der mangler troen på egne ressourcer og evnen til at bruge dem nuanceret.

Det er den kreative oplevelses funktion at give eleven muligheder for personlige tolkninger og hermed også muligheder for at finde unikke løsninger.

Traditionel boglig/skolastisk undervisning kan og bør supplere den videnstilegnelse, der foregår i kreative projekter, men den bør som udgangspunkt ikke stå alene. Det er derfor en fordel, hvis der i den langsigtede planlægning indgår overvejelser, om hvordan og i hvilken form den skolastiske undervisning kan indgå i sammenhænge med det legende kreative læringsarbejde i praksisfællesskabet. Jeg vil senere komme med forslag til dette.

Didaktik og didaktiske overvejelser er en væsentlig del af fundamentet i et legende kreativt læringsmiljø. Didaktik betyder, som tidligere nævnt, oprindeligt undervisningskunst. De didaktiske overvejelser indeholder både et hvad=indhold og et hvordan=metode.

Med afsæt i underviserens/pædagogens fag-faglighed og underviserens pædagogiske og psykologiske forståelse foretages der didaktiske overvejelser omkring konkrete læringsforløb. Jeg vil senere komme ind på et par praktiske eksempler, men her starte med en kreativ model for didaktiske overvejelser. Inspirationen til denne model er hentet fra: Hiim, Hilde og Else Hippe (2010). "Læring gennem oplevelse, forståelse og handling - en studiebog i didaktik". København: Gyldendal.

Det er modellens formål at give et bud på, hvordan den optimale undervisningssituation opnås. Som udgangspunkt er den optimale undervisningssituation den situation, hvor alle deltagere bliver tilgodeset og får indfriet deres individuelle behov og ønsker, indenfor de givne rammer og aftaler.

Hvor det er muligt (og det er det stort set altid, hvis det ønskes), skal eleverne have medindflydelse på læreprocessen, både for at opnå et større medansvar og en personlig udvikling, men ikke mindst for at imødekomme elevens behov og ønske om læring. Modellen består af seks sammenhængende punkter:

 • Læringskompetencer
 • Rammer
 • Mål, målsætning
 • Indhold
 • Læreprocesser
 • Evaluering

Læringskompetencer: Det er væsentligt, at underviseren skaber klarhed over de læringskompetencer (forudsætning for læring) og muligheder, der er i praksisfællesskabet.

Det er underviserens/pædagogens opgave at møde eleverne der, hvor de er og ikke omvendt.

Derfor skal underviseren/pædagogen være klar over, hvilke psykiske, fysiske, sociale og faglige muligheder og udfordringer eleven har på forskellige områder i forhold til den aktuelle undervisning. Det betyder altså, at man her skal, for så vidt det er muligt, prøve at klarlægge de forudsætninger, som den enkelte elev har, i stedet for at beskrive, hvilke forudsætninger de burde være i besiddelse af - og det er ikke en uvæsentlig forskel. Denne klarlæggelse af den enkeltes forudsætninger er også nødvendig, når der praktiseres differentieret undervisning.

Rammer/rammefaktorer der danner grundlaget for kompetenceudviklingen. Rammefaktorer er forhold, som kan fremme eller hæmme undervisning og læring på mange forskellige måder.

Rammefaktorer kan både være formelle og uformelle. Formelle i kraft af de regler, bekendtgørelser, økonomi o. lign., der skal arbejdes efter. Uformelle med baggrund i den opfattelse de enkelte undervisere og deres organisation har af metoder, egne grænser, traditioner etc. Det er vigtigt, at underviseren/pædagogen er bevidst om egne begrænsninger - at underviser/ pædagog forstår, at hun/han selv er en rammefaktor!

Mål og indhold skal stå klart for alle parter.

Tydelighed fremmer forståelsen af læringsprocessen og forståelsen af, hvor processen fører hen. Et ideelt undervisningsmodul er betinget af, at eleverne har medindflydelse på både målsætning og indhold. Underviser/ pædagog har som leder af udviklingsarbejdet kompetencen til at træffe beslutninger, men det er en forudsætning for en vellykket læringsproces, at praksisfællesskabet og den enkelte elev bliver hørt og forstår mål og indhold.

Målene forklarer hensigten med læringsprocessen og uddannelsen. Når der udarbejdes målsætninger, er det vigtigt, at man får dem udformet og forklaret, så de kan bruges i praksis.

I forbindelse med et undervisningsforløb er det vigtigt, at alle parter, elever og underviser/pædagog er bekendte med og forstår målsætningen.

Det skaber en større ansvarlighed hos eleverne, når de selv er medbestemmende med hensyn til, hvordan de skal arbejde de opstillede mål. Lovtekster, bekendtgørelser, vejledning og undervisningsplaner danner rammer for en overordnet målsætning, f.eks.

kravene til en uddannelse, pensum etc. Med en indsigt i dette kan underviser/pædagog og eleverne skabe mål for de enkelte læringsprocesser.

OBS! Det er altid problematisk at bruge formuleringer som brugbare, konkrete, operationelle, målbare mål etc. etc. fordi man risikerer, at de skaber en forståelse af, at læreprocesser kan planlægges i detaljer og følges i detaljer.

Det er netop et af de store problemer ved managementforståelsen af målbarhed af undervisningen f.eks. i folkeskolen. Når og hvis de angivne mål bliver detaljestyrende for den pædagogiske proces, risikerer man, at dynamikken mellem lærer og elever visner, og refleksionen omkring nuancer og helheden i læreprocessen forsvinder. Målene må aldrig blive så snævre, at de blot måler på færdighedsmæssige områder og f.eks. udelader den sideløbende personlige/fælles vidensudvikling og dannelse.

Indholdet er en beskrivelse af vejen til målet.

Der skal være en klar sammenhæng mellem mål og indhold. Forståelsen for denne sammenhæng er nødvendig, hvis underviser/ pædagog og elever sammen skal kunne skabe relevante læreprocesser indenfor faget. Uden forståelse for sammenhængen mellem mål og indhold risikerer man, at eleverne mister orientering i læreprocessen/uddannelsen.

Overordnet omkring indholdet er der at sige, at målene er givet på forhånd, men indholdsvejen til målene kan tilrettelægges efter de kompetencer og relationer, der er til rådighed i praksisfællesskabet.

Læreprocessen henviser til, hvordan læringen skal foregå. Læreprocessen skal med andre ord omhandle overvejelser/begrundelser for valg af metodikker, samt hvem der skal have indflydelse herpå. Som tidligere omtalt arbejder jeg, i det kreative læringsmiljø, primært med en grundlæggende læringsstrategi baseret på mesterlære i praksisfællesskaber. Det betyder, at teorien om mesterlæren er basis for de enkelte læringsprocesser.

Læreprocessen bør afspejle den pædagogiske helhedstænkning, der er grundlæggende for den pædagogiske forståelse af arbejdet i et legende kreativt læringsmiljø. Det vil sige, at eleverne gennem læreprocesserne bliver rustet, både personligt, socialt og fagligt, til at kunne begå sig i et demokratisk samfund. Det er bl.a. derfor, at læreprocesserne bør give plads til den demokratiske proces, f.eks. i form af medindflydelse på netop...

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

12,99 €
inkl. 5% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen