En aning anor

Nerslag i släktdatabasen
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 11. August 2020
  • |
  • 232 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-91-8007-161-1 (ISBN)
 
Efter fem års släktforskning har jag en databas på fler än 13 000 personer, de flesta i Västerbottens län men också i Norrbotten och Värmland. Boken presenterar några av dem i närbild: Bönder, drängar, torpare, nybyggare, backstugusittare, byhantverkare och soldater i bondesamhället. Yrkestitlarna är mer sällsynta hos kvinnorna; de flesta glider stillsamt genom livet från piga via hustru till änka. Några bröt upp från den statiska tillvaron på landet för att bli hantverkare, stadsbor eller handlare, för att ta arbete på ett bruk eller i den industri som växte fram från mitten av 1800-talet, för att vara med och bygga det moderna samhället i form av vattenkraftverk och järnvägar ¿ eller för att emigrera till Amerika. En och annan gick också till studier, inte så vanligt men några lärare och präster stöter vi på liksom en och annan ingenjör. Vi kommer också i kontakt med livets mörka sidor i form av barnadöd, sjukdomar, olyckor och självmord, lär till och med känna ett par dömda mördare på ganska nära håll i släktträdet.
1. Auflage
  • 6,87 MB
978-91-8007-161-1 (9789180071611)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Hans Fällman, pensionerad universitetsinformatör, journalist och frilansskribent i Umeå.

2. Den gåtfulle säljägaren i Bure


Mestadels kan man inte med någon större säkerhet komma mycket längre bakåt än till 1500-talet i sin släktforskning; där brukar källorna sina. Men någon gång händer det att ett fönster öppnar sig med utsikt mot ännu äldre tider. Ett exempel är Bureätten. I den har jag hittat en tämligen säkerställd ana (och hans lite mytiska far) som levde vid norra Västerbottens kust vid sekelskiftet 1300/1400. Det är ungefär 20 generationer sedan.

I detta mitt fönster mot medeltiden skymtar som genom ett råglas de suddiga konturerna av en "mächta godh Sielakarl" vid namn Herse i Bure by vid Bottenvikskusten (hans ovanliga namn stavas lite omväxlande med ä och e). Denne man är den tidigaste släkting som jag möjligen kan tro mig veta något om. Ordet "möjligen" är befogat eftersom det handlar om en figur som inte är särskilt väl belagd och som också förekommer i myter och legender.

Mellan parenteserna (som han har lagt till i efterhand) ligger Johan Bures beskrivning av min mytiske förfader i Bre by. Bild från den originalversion av släktboken som hittades i Finland 2006.

I en unik handskriven släktbok från 1600-talet - mer om den senare - omtalas Herse som duglig säljägare, vilket naturligtvis inte var otänkbart i den här trakten. Han brukde "myndrik" och "myndstång", gick med silverskenor i bältet och var en "mächta lärd och wijs man" som kallades "Abboten i Bure". (Myndrik var en jaktbåt som drevs med en speciell åra, myndstången.) Enligt boken ska han

"i sine vnge Daghar [ha] begifvit sigh i fremmande land der han och hafver flijteligen studerat Och medhan det war ofridh i fäderneslandet hafver Han gifvit sigh i ett Kloster och der blifvidt en Abbot. Sedan gaf han sigh til Westerbotn, Der satte han då sigh nidh, der de bästa fisken woro, Laxfiske Åle Ströminge fiske och Nätinge fiske och bodde på Bureholmen der".

På Bureholmen skulle Herse ha byggt ett kloster, som emellertid inte hann bli klart innan han blev ihjälslagen av "Kåsebor". Enligt släktboken begravdes den dräpte i Lövångers kyrka av sockenprästen, Herr Ragvald. Det skulle i så fall ha varit tidigast 1413, då Lövånger blev självständig socken efter att tidigare ha hyst ett kapell under Skellefteå lands. Utbrytningen gav upphov till den minsta socknen i övre Norrland med 20 hushåll och sammanlagt ca 150 invånare. Herse var gift med "Olof Dalekarls Dotter". Denne Olof var en bokstavligen stor man, "en af Jättarnas aflefwa", som bodde i det som skulle bli Burträsks socken.

Den gamla släktbokens beskrivning av säljägaren är lite osammanhängande. Trovärdigheten är inte hög, författaren är på osäker mark och ändrar texten flera gånger. Bland de fler än 100 personer som han hade intervjuat i arbetet med sin släktbok var det bara en enda som hade något att säga om Herse. Vi är med andra ord på gränsen till det mytiska och författaren skulle snart kliva över den genom att lägga till några rent påhittade förfäder till Herse, bl.a. "Fale hin unge" och andra gestalter från myter och runstenar i mellersta Norrland.

På säkrare mark är vi när det gäller Herses påstådde son "gamle Olof". Honom var det flera sagesmän som mindes och kunde berätta om. Han var bonde och tog över sin faders gård i Bure "sunnan om ån". Inga födelseår är kända när det gäller de äldsta bureanorna, men med släktbokens kronologi borde gamle Olof (Hersesson, som han kallas i släktboken) ha varit född i slutet av 1300-talet.

Omkring 1400 var Sverige en del av Kalmarunionen och styrdes av drottning Margareta som förmyndare för Erik av Pommern. Långt norrut i Bure är gamle Olof rimligt belagd genom flera muntliga vittnesmål omkring år 1600 och i vår egen tid genom DNA-analyser av hans ättlingar.

Idag är Bureå en tätort i Skellefteå kommun, den ligger vid Bureälvens mynning och E4 två mil söder om staden. Den var tidigare ett industrisamhälle med ett nu nedlagt sågverk. Namnet Bwre, som det skrevs på 1500-talet, har förstås med älven av göra. På Klosterholmen i älven finns lämningar av något som skulle kunna vara Herses kloster, men det är oklart vad som en gång stod på dessa husgrunder av murad kullersten.

Ett län fullt av Burar


Det är inte ovanligt att tillhöra Buresläkten. Väldigt många, kanske de flesta, av dagens västerbottningar är nog mer eller mindre direkta ättlingar till gamle Olof och hans mindre väl belagda far. Jag är det på minst två sätt: Dels genom farfars anor i Burträsk, dels genom morfars i Överkalix. Jag har också en mormorsana i Obbola på 1500-talet som kan ha varit bureättling.

Den släktbok som allt detta bygger på skrevs på första halvan av 1600-talet. Författare var Johan Thomasson Bure (1568-1652) som på stormaktstiden blev Sveriges första riksantikvarie (utan att egentligen ha titeln). Han nämns ibland med sitt latinska namn Johannes Thomae Agrivillensis Bureus. Tillnamnet Agrivillensis syftar på födelseförsamlingen Åkerby i nuvarande Uppsala kommun.

Släktforskarpionjären Johan Bure, porträtt signerat J.L. från 1627.

Johan Bure blev en viktig kulturpersonlighet i sin tid och arbetade huvudsakligen med att inventera och beskriva det stolta rikets antikviteter och fornminnen, han blev bland annat en auktoritet på att tyda texten på runstenar. Han var också lärare för kronprins Gustav Adolf, den blivande krigarkonungen. Till Johans åligganden hörde att forska fram kungahusets och adelns anor. Det var en viktig uppgift, eftersom tillräckligt fina anor -mer än utbildning, erfarenhet och arbetsmeriter - avgjorde vilka poster i samhället som en man kunde komma ifråga för.

Till kungahusets medlemmar och adelns ledande personer levererade Johan Bure antavlor som bokstavligen gick tillbaka till Adam och Eva. Men han gjorde också något annat, som var unikt för sin tid: I mer än 40 år sammanställde och handpräntade antikvarien en detaljerad beskrivning av sin egen härkomst och nämner då fler än 3 000 individer. Han var därmed den förste svensk som släktforskade om icke-adliga personer. Slutprodukten av det flitiga arbetet, Johan Bures släktbok, skiljer sig på flera sätt från de släktutredningar som Bure ålades att göra i tjänsten. På hans egna antavlor handlar det om bönder och allmoge. Boken var den första släktkartläggningen i ett Norrland som saknade adel och bland annat därför skulle förbli en vit fläck för släktforskningen in i 1700-talet.

Adelskap på stormaktstiden räknades uteslutande på manssidan (agnatiskt): En man kunde bli adlig genom att antingen ärva titeln från sin far eller få den av kungen. Det gick inte att bli adlig på mödernet. Johan Bures antavlor redovisade emellertid både män och kvinnor i släkten på det gamla sättet. Han tog också med barn som hade dött i späd ålder, barn som var födda utom äktenskapet, släktingar som hade blivit tjänstefolk samt till och med avrättade personer; allt sådant var otänkbart på adelns omsorgsfullt tillrättalagda och putsade ättetavlor men det är förstås faktorer som höjer släktbokens trovärdighet.

I centrum för Johans egen forskning står Bureätten, den norrländska allmogesläkt som han tillhörde genom sin mormor. Boken redovisar totalt 1 946 buresläktingar från omkring 1400 fram till författarens nutid på 1600-talet. Det var så gott som alla ättlingar till Johans mormors farfars farfar, gamle Olof i Bure.

Observera att de äldsta Buresläktingarna inte själva använde namnet Bure, särskilt inte de som bodde i Buretrakten. Namnet har ibland i efterhand klistrats på personer som inte själva kallade sig så, men när några personer i släkten hade adlats med namnet Bure blev det mer allmänt använt.

Pålitligt eller...


Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

5,99 €
inkl. 5% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen