пi M¿t Phóng Viên & Nh¿ng Ngày Bên Chí Si Ngô Ðình Di¿m (new version - soft cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 30. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Softcover
 • |
 • 612 Seiten
978-1-989924-69-3 (ISBN)
 
Trong nh¿ng l¿n tái b¿n t¿i th¿ 10 này, có thêm nhi¿u ân nhân dã giúp tôi hi¿u ch¿nh tác ph¿m, s¿a sai vài di¿m v¿ d¿a danh và ngu¿i, ho¿c g¿i ý b¿ túc vài chi ti¿t tru¿c dây tôi dã b¿ qua vì quên l¿ng hon là do e dè. C¿u Phó Ðô Tru¿ng Saigon-Cholon Nguy¿n H¿u Phu¿c k¿ cho tôi nghe ngày cu¿i cùng c¿a T¿ng Th¿ng Ngô Ðình Di¿m. C¿u Thi¿u Tá Nguy¿n Van Nho nh¿c tôi ghi l¿i T¿ng Th¿ng Eisenhower ch¿ không ph¿i Kennedy lúc ông Ngô Ðình Di¿m v¿ nu¿c ch¿p chánh. Ông Lê Tùng Minh thì vi¿t báo phê bình tôi "ph¿m l¿i n¿ng n¿" nói Ði¿n Biên Ph¿ ¿ trên d¿t Lào mà th¿t s¿ ch¿ ¿ g¿n biên gi¿i Lào. Riêng c¿u Trung Tu¿ng Nguy¿n Chánh Thi cung c¿p nhi¿u tài li¿u có liên quan d¿n s¿ c¿ d¿o chánh ông Di¿m. Ông còn cho tôi d¿a ch¿ và s¿ di¿n tho¿i c¿a nhi¿u ngu¿i có nh¿c d¿n tên trong H¿i Ký này nhu bà Ngô Ðình Nhu, ông H¿ si Khuê, v.v. Ngoài ra, ông còn nhi¿t tình c¿ võ vi¿c tái b¿n.
Ngoài vài s¿a ch¿a c¿n thi¿t nói trên, ¿n b¿n duy¿t l¿i này không b¿t m¿t d¿ ki¿n quan tr¿ng nào dã in trong nguyên b¿n. Ch¿ có thêm nhi¿u chi ti¿t, hình ¿nh và m¿t Phân Ðo¿n m¿i v¿a vi¿t g¿n dây v¿i tiêu d¿ "Ðo¿n Cu¿i пi M¿t Phóng Viên".
 • Broschur/Paperback
 • |
 • Klebebindung
 • Höhe: 216 mm
 • |
 • Breite: 140 mm
 • |
 • Dicke: 35 mm
 • 805 gr
978-1-989924-69-3 (9781989924693)

Versand in 3-4 Wochen

32,22 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb