The O'Ahu Exploits of Kamapua'a, the Hawaiian Pig-God

An Annotated Translation of a Hawaiian Epic from Ka Leo O Ka Lahui, July 23, 1891-August 26, 1891
 
Bishop Museum Press
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 1. Januar 2004
 
  • Buch
  • |
  • Hardcover
  • |
  • 164 Seiten
978-1-58178-032-1 (ISBN)
 
  • Englisch
  • USA
illustrations
978-1-58178-032-1 (9781581780321)


Lieferbar (Termin auf Anfrage)

Preis leider unbekannt