Ra Khoi 2 (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 296 Seiten
978-1-989924-75-4 (ISBN)
 
T¿P CHÍ VAN H¿C NGH¿ THU¿T, XUÂN CANH TÝ 2020, S¿ 2, Phát hành: 1/1/2020NHÓM CH¿ TRUONG: Ban biên so¿n Van h¿c Unescom. C¿NG TÁC TRONG S¿ NÀY: Hu¿nh Vi¿t Tu, Tr¿n H¿u Dung, Thuong Van Nguyên, Nguy¿n Thanh Châu, Ti¿u L¿c Th¿n Phong, Nhu Qu¿nh de Prelle, S¿ Liêm, пng Tu¿ng Vy, Ph¿m Hi¿n Mây, H¿ T¿nh Van, Nguy¿n An Bình, Nguyên C¿n, Lê Hân, Nguy¿n Minh N¿u, Vu Tr¿ng Quang, Nguy¿n Thái Bình, Tr¿n Hoàng Vy, H¿ Xoa, Phuong T¿n, Tr¿n H¿ Vi, Vy Thu¿ng Ngã, T¿nh Nhiên, Vu Qu¿nh, Châu Minh ¿o, Xuân Th¿o Nguy¿n, Bào T¿, Tr¿n v¿n Giã, Vuong Hoài Uyên, Tr¿n Dz¿ L¿, Hu¿nh Duy L¿c, Nguy¿n Van Gia, Tr¿n Tho¿i Nguyên, Bùi Kim Th¿o, Bùi Thanh Minh, Elena Pucillo Truong, пng Châu Long, Hoài Huy¿n Thanh, Ti¿u Nguy¿t, Minh Nguy¿n, Lê Nguy¿t, Nguy¿n H¿i Th¿o, Anh Thu, Dung Th¿ Vân, Ðinh Th¿ Thu Vân, VN. Phan Van Hi, H¿ Chí B¿u, Truong Van Dân, Lê Hi¿n, Ngã Du T¿, Nguy¿n Th¿ T¿nh Thy, пng Xuân Xuy¿n, Mã Lam, TT-Thanh Tru¿c, Hu¿nh Minh Thông, Tín пc, Nguy¿n Hùng Phong, Nguy¿n Minh To, D¿ Yên, Hoàng Lynh, Khách Hàn Tri¿u, T¿ng Thu Ngân, Lê Yên, Kha Ti¿m Ly, Ðinh Lan, Tr¿n Th¿ H¿ng Châu, Thái Qu¿c Muu, Nguy¿n Lan, Xuyên Trà, Phan Trang Hy, Tr¿n V¿n L¿, Nguy¿n Thành, Bùi Thu PhongBÌA: Nguy¿n thành DÀN TRANG & пC B¿N TH¿O: Nguy¿n Thành
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 22 mm
 • 610 gr
978-1-989924-75-4 (9781989924754)

Versand in 3-4 Wochen

25,32 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb