Ra Khoi 1 (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 432 Seiten
978-1-989924-74-7 (ISBN)
 
Van h¿c Unescom cung nhu nh¿ng di¿n dàn tho, van t¿ phát dang ho¿t d¿ng trên m¿ng xã h¿i Facebook mong mu¿n t¿o sân choi tinh th¿n cho các thi van h¿u có cùng s¿ thích dam mê van chuong du¿c d¿p tr¿i lòng qua nh¿ng tâm tr¿ng, suy nghi và c¿m xúc c¿a mình. Van h¿c Un-escom không dám vói tay quá s¿c nhung ch¿p nh¿n th¿ thách nh¿m h¿c h¿i thêm t¿ các anh ch¿ nh¿ng kinh nghi¿m quý báu qua nh¿ng thành t¿u van chuong nh¿m góp m¿t ph¿n nh¿ nhoi trong vi¿c phát tri¿n n¿n van h¿c nu¿c nhà.
¿n ph¿m RA KHOI ngay trong t¿p kh¿i d¿u dã có tín hi¿u t¿t, ban ch¿ truong s¿ c¿ g¿ng nhi¿u hon n¿a trong nh¿ng t¿p sau d¿ n¿i dung ngày càng ch¿t lu¿ng hon, nh¿m t¿o m¿t sân choi van chuong dúng nghia và không ph¿ lòng quý thi van h¿u.
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 29 mm
 • 813 gr
978-1-989924-74-7 (9781989924747)

Versand in 3-4 Wochen

25,69 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb