Dangerous Religious Ideas

The Deep Roots of Self-Critical Faith in Judaism, Christianity and Islam
 
 
Beacon Press
  • erscheint ca. am 1. November 2020
 
  • Buch
  • |
  • Buch
978-0-8070-5188-7 (ISBN)
 
  • Englisch
978-0-8070-5188-7 (9780807051887)


Noch nicht erschienen

Preis leider unbekannt