Ngôn Ng¿ - S¿ 6 - 1 Tháng 3 Nam 2020 (Hard Cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 338 Seiten
978-1-989924-57-0 (ISBN)
 
T¿p chí Ngôn Ng¿ dang là s¿ th¿ 6, nhung dã có b¿y s¿ trình di¿n cùng b¿n d¿c, b¿i có s¿ d¿c bi¿t tu¿ng ni¿m hai tác gi¿ Hoàng Ng¿c Biên và Tô Thùy Yên. Công vi¿c th¿c hi¿n t¿p chí dã có ph¿n quen tay. Tuy nhiên trong mu¿i ph¿n h¿ng thú dã có dôi ph¿n sút gi¿m. Ði¿u không vui này ¿ phía chúng tôi và có th¿ ¿ c¿ nh¿ng ngu¿i c¿ng tác l¿n b¿n d¿c. Mong r¿ng chúng ta s¿ s¿m l¿y l¿i c¿m h¿ng ban d¿u.
Ði¿u ki¿n bài vi¿t c¿n hoàn toàn m¿i ho¿c chua du¿c ph¿ bi¿n noi dâu, d¿ xu¿t hi¿n trên Ngôn Ng¿ qu¿ th¿t khó chu toàn. Và trong nh¿ng s¿ dã qua, s¿ nào cung dã vu¿ng l¿i này.
Tru¿c th¿c t¿ nh¿ng cây bút k¿ c¿u vi¿t thua hon và không ít nh¿ng tác gi¿ tên tu¿i thi¿u h¿ng thú vui choi cùng Ngôn Ng¿. Chúng tôi dang nghi d¿n vi¿c gi¿i thi¿u nh¿ng sáng tác cu có giá tr¿ còn phù h¿p và c¿n thi¿t. Nhung v¿n gi¿ quy¿t d¿nh t¿i da h¿n ch¿ nh¿ng bài ph¿ bi¿n cùng lúc trên các sân choi d¿i chúng ph¿ quát hon.
Trong s¿ này, ngoài tho, van, biên kh¿o... nhu thu¿ng l¿, chúng tôi dã xin phép gia dình d¿ du¿c ph¿ bi¿n ít sáng tác c¿a các tác gi¿ dã qua d¿i nh¿ng tháng g¿n dây:
- Nhà van H¿ Tru¿ng An,
- Nhà van Nguy¿n Th¿ Vinh,
- Nhà van nhà tho Du T¿ Lê,
- H¿a si, nhà van Duy Thanh,
S¿ ph¿ bi¿n không d¿y d¿ này mong du¿c hi¿u là tâm thành kính ti¿c cung nhu chia bu¿n c¿a chúng tôi, Ngôn Ng¿ r¿t ti¿c chua d¿ di¿u ki¿n d¿ th¿c hi¿n nh¿ng s¿ d¿c bi¿t riêng t¿ng tác gi¿.
Ða t¿ các b¿n van vui v¿ góp bài, các b¿n d¿c v¿n khuy¿n khích, ¿ng h¿.
Luân Hoán
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 24 mm
 • 673 gr
978-1-989924-57-0 (9781989924570)

Versand in 3-4 Wochen

25,69 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb