Ngôn Ng¿ - S¿ 4 - 1 Tháng 11 Nam 2019 (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 294 Seiten
978-1-989924-59-4 (ISBN)
 
Qua b¿n s¿ báo, an tâm có s¿ phong phú bài v¿, nhung c¿m tu¿ng c¿a chúng tôi v¿n ch¿ d¿t du¿c d¿ng tác nhúc nhích, chua có gì m¿i l¿. Ngay ¿ thành ph¿n ph¿i n¿ l¿c chính v¿n là nh¿ng bàn tay có tu¿i. S¿ m¿i m¿t và cùn mòn không th¿ không có. Nh¿ng nhà van nhà tho có lòng khuy¿n khích b¿ng cách góp bài da s¿ cung không tr¿ trung hon. S¿ có m¿t c¿a l¿p tr¿ quá ít.Trong mùa hè v¿a qua, chúng tôi có du¿c g¿p m¿t s¿ b¿n van. Trong dó có h¿a si kiêm nhà tho Phan Nguyên t¿ quê nhà qua tham Montréal. Ng¿i c¿nh nhau, anh có h¿i v¿ sinh ho¿t van h¿c ngh¿ thu¿t c¿a anh em Vi¿t Nam, dang là th¿ dân c¿a thành ph¿ này. Chúng tôi khó ch¿i b¿ s¿ thi¿u hào h¿ng, n¿u so v¿i các th¿p niên tám muoi, chín muoi. Bu¿n hon khi ph¿i tr¿ l¿i anh Nguyên là không có cây bút, cây c¿ nào m¿i, thu¿n túy sinh ho¿t van h¿c ngh¿ thu¿t b¿ng Vi¿t ng¿.T¿p chí Ngôn Ng¿, b¿n trên nam ngu¿i ch¿ truong, mang qu¿c t¿ch Canada; ngu¿i còn l¿i qu¿c t¿ch M¿ nhung v¿n còn gi¿ qu¿c t¿ch Canada. Do dó t¿ báo du¿c các b¿n van ¿ các qu¿c gia khác g¿i là báo ¿ Canada. Th¿t tình chúng tôi không mu¿n co c¿m nhu th¿. Nh¿t là noi in l¿n "tòa so¿n", v¿n ¿ trên d¿t Hoa K¿. Ngu¿n ti¿n sinh ho¿t cung ¿ d¿y.Ði¿u r¿t may, qua b¿n s¿, chúng ta có th¿ th¿y ngu¿i góp bài ¿ khá nhi¿u noi trên th¿ gi¿i. пc bi¿t nh¿ng khuôn m¿t ¿ qu¿c n¿i khá dông, Có th¿ k¿: Cao Tho¿i Châu, Mang Viên Long, Thi¿u Khanh, Châu Y¿n Loan, Ðinh Th¿ Thu Vân, Ti¿u Nguy¿t, Truong Van Dân, Tr¿n Dz¿ L¿, H¿ Chí B¿u, Nguy¿n H¿u H¿ng Minh, п Duy Ng¿c, Phan Huy¿n Thu, Lê Vinh Tài, Lê Van Trung, Nguy¿n Van Gia, Nguy¿n Thành, Ngàn Thuong, Nguyên C¿n, Nguy¿n An Bình, Dung Th¿ Vân, Nguy¿n Ðang Trình, Tr¿n M¿nh H¿o, Nguy¿n L¿ Uyên, H¿t Cát Di¿u Sinh, Ph¿m Hi¿n Mây, Elena Pucil-lo Truong, Tr¿n Tho¿i Nguyên, Tr¿n V¿n Giã, Nguy¿n Vu Sinh, Nguy¿n Huy Côn, Ph¿m Công Lu¿n, Nhu Không, Nguy¿n Ng¿c H¿nh, Nguy¿n Nhã Tiên, Nguy¿n Châu, H¿ Xoa, Phan Trang Hy, Vy Thu¿ng Ngã, Ý Nhi... Tuy th¿ tài nang t¿ thanh xuân hình nhu v¿n chua có....
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 21 mm
 • 607 gr
978-1-989924-59-4 (9781989924594)

Versand in 3-4 Wochen

25,32 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb