Ngôn Ng¿ - S¿ 3 - 1 Tháng 11 Nam 2019 (Hard Cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 300 Seiten
978-1-989924-60-0 (ISBN)
 
Ngôn Ng¿ s¿ 3 v¿a phát hành d¿u tháng 9, và nhu v¿y chúng ta dã có 4 s¿ báo, kh¿i di t¿ tháng 5. M¿i s¿ trung bình 300 trang, dông vui ngu¿i vi¿t trong ngoài nu¿c Vi¿t. N¿i dung bài vi¿t v¿n n¿m trong lãnh v¿c van h¿c, di¿n d¿t qua nhi¿u b¿ môn quen thu¿c. Thành công khiêm nhu¿ng nhung là ni¿m vui không nh¿ cho nhóm th¿c hi¿n v¿n du¿c h¿ tr¿ khuy¿n khích tích c¿c t¿ b¿n d¿c, b¿n vi¿t. Chúng tôi xin th¿ hi¿n lòng bi¿t on b¿ng cách c¿ g¿ng gi¿ t¿ báo lâu b¿n và t¿t hon qua t¿ng s¿ s¿p t¿i.Ngôn Ng¿ s¿ 3 v¿a phát hành d¿u tháng 9, và nhu v¿y chúng ta dã có 4 s¿ báo, kh¿i di t¿ tháng 5. M¿i s¿ trung bình 300 trang, dông vui ngu¿i vi¿t trong ngoài nu¿c Vi¿t. N¿i dung bài vi¿t v¿n n¿m trong lãnh v¿c van h¿c, di¿n d¿t qua nhi¿u b¿ môn quen thu¿c. Thành công khiêm nhu¿ng nhung là ni¿m vui không nh¿ cho nhóm th¿c hi¿n v¿n du¿c h¿ tr¿ khuy¿n khích tích c¿c t¿ b¿n d¿c, b¿n vi¿t. Chúng tôi xin th¿ hi¿n lòng bi¿t on b¿ng cách c¿ g¿ng gi¿ t¿ báo lâu b¿n và t¿t hon qua t¿ng s¿ s¿p t¿i.
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 22 mm
 • 616 gr
978-1-989924-60-0 (9781989924600)

Versand in 3-4 Wochen

25,69 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb