Ngôn Ng¿ - S¿ 2 - 1 Tháng 7 Nam 2019 (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 284 Seiten
978-1-989924-61-7 (ISBN)
 
Sinh ho¿t van h¿c ngh¿ thu¿t là trò choi da d¿ng. Vi¿c th¿c hi¿n m¿t t¿p chí n¿m trong lãnh v¿c này. Chúng ta m¿ng có nhi¿u khuynh hu¿ng, nhóm vi¿t cùng ho¿t d¿ng. Ði¿u chúng tôi chua th¿ và th¿t khó d¿ làm du¿c là m¿i g¿i dông d¿o ngu¿i sáng tác chung s¿c v¿i nhau.Sau s¿ th¿ nh¿t, Ngôn Ng¿ nh¿n ra còn hoi nghèo nh¿ng cây bút thành danh có uy tín, nhi¿t tình khuy¿n khích b¿ng cách vui v¿ góp bài tr¿c ti¿p. Có chang s¿ nghi ng¿ du¿ng hu¿ng, l¿n kh¿ nang c¿a nhóm ch¿ truong cung là nguyên nhân? Chúng tôi xin l¿p l¿i. Tinh th¿n van h¿c ngh¿ thu¿t là y¿u t¿ can b¿n c¿a Ngôn Ng¿. Làm báo t¿i quê ngu¿i vào th¿i di¿m này, không còn m¿c dích thuong m¿i, mà là nghiêng v¿ chuy¿n tiêu pha th¿i gian, trong giai do¿n hu¿ng nhàn c¿a ngu¿i có tu¿i. Chúng tôi ch¿n vi¿c này d¿ choi trong thích thú. Tuy g¿p không ít khó khan, nhung tin tu¿ng vào s¿ ti¿p tay, cùng t¿m lòng yêu van chuong ngh¿ thu¿t c¿a b¿n d¿c, b¿n van. H¿t lòng v¿i ch¿ nghia ti¿ng Vi¿t h¿n không ph¿i riêng ai.Chúng tôi trân tr¿ng m¿i g¿i nh¿ng cây bút già tu¿i ngh¿, d¿ng th¿i hoan h¿ dón nh¿n nh¿ng ngu¿i t¿ tin hân hoan kh¿i d¿u.N¿i dung m¿i s¿ báo, hy v¿ng có d¿ nh¿ng bài biên kh¿o, nh¿n d¿nh, gi¿i thi¿u tác gi¿ tác ph¿m, công b¿ nh¿ng suu t¿p tài li¿u van h¿c... Ph¿n sáng tác, bao g¿m t¿p van, tùy bút, truy¿n ng¿n, h¿i ký, tho... t¿ t¿ vói t¿i h¿i h¿a và âm nh¿c.Hi¿n t¿i chúng tôi chua th¿ g¿i báo bi¿u d¿ng d¿u d¿n ngu¿i vi¿t, b¿i cu¿c phí tính theo chi¿u dài kho¿ng cách c¿a d¿a ch¿. Ðã b¿ công vi¿t còn ph¿i b¿ ti¿n mua, m¿t chuy¿n khó ch¿p nh¿n. Và cung vì th¿, bài v¿ mu¿n có du¿c nh¿ng sáng tác m¿i nh¿t, th¿t khó khan. Thêm vào dó, ngu¿i vi¿t nào cung nôn nóng ph¿ bi¿n ngay sau khi ung ý, hon là ngâm ch¿ m¿t th¿i gian không ng¿n. C¿nh tranh v¿i các phuong ti¿n qu¿ng bá tân ti¿n, sách báo l¿ d¿ d¿ng sau cùng. Nhung chúng tôi tin tinh th¿n yêu ch¿ nghia trên gi¿y v¿n còn h¿p d¿n m¿t s¿ d¿c gi¿.
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 21 mm
 • 593 gr
978-1-989924-61-7 (9781989924617)

Versand in 3-4 Wochen

25,69 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb