Chuy¿n Bao пng (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 29. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 304 Seiten
978-1-989924-68-6 (ISBN)
 
Ðúng nhu nhan d¿, cu¿n sách là t¿p h¿p nhi¿u chuy¿n bao d¿ng, t¿ dùa c¿t d¿n nghiêm trang, t¿ ch¿ nghia, v¿ v¿i d¿n báo b¿, b¿n bè van ngh¿. Không có m¿t ch¿ d¿ xuyên su¿t nhu h¿u h¿t m¿i tác ph¿m khác.Sau tai bi¿n m¿ch máu não (stroke) hai muoi nam tru¿c, tôi ph¿i ng¿i xe lan, tay ch¿ ho¿t d¿ng du¿c 30%, có nghia là tôi vi¿t r¿t khó khan, dù b¿ng bàn phím. Nói cách khác, do di¿u ki¿n gi¿i h¿n c¿a th¿ ch¿t, tôi không th¿ vi¿t dài, nhung l¿i mu¿n vi¿t. Cu¿n sách là t¿p h¿p nh¿ng do¿n van tôi dã post lên facebook, m¿t hình th¿c v¿y lý tr¿ li¿u theo l¿i khuyên c¿a bác si, d¿ng th¿i cung d¿ th¿a mãn nhu c¿u du¿c vi¿t.Cu¿n sách cung g¿m vài bài ph¿ng v¿n, t¿p lu¿n th¿i k¿ tai bi¿n. Ðó là kho¿ng th¿i gian b¿ng dung tôi chán ngán t¿t c¿. Ph¿i chang linh tính báo hi¿u nh¿ng d¿i thay - t¿ th¿ xác d¿n tâm h¿n - s¿p x¿y ra?пc gi¿ hãy dón nh¿n cu¿n sách b¿ng m¿t tâm thái th¿t nh¿ nhàng: vui thôi mà.Nhu tôi, khi thu t¿p d¿ in, cung ch¿ v¿i duy nh¿t m¿t m¿c dích: vui thôi mà.Khánh Tru¿ng
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 22 mm
 • 622 gr
978-1-989924-68-6 (9781989924686)

Versand in 3-4 Wochen

25,32 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb