Confidential U.S. State Department Special Files

Lot Files: Bureau of Far Eastern Affairs, Subject Files of the Vietnam Working Group, 1963-1966, Lot Files 67d54, 68d84, 69d67, 70d102, 70d232, 70d233
 
LexisNexis (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 1. Januar 2004
 
  • Buch
  • |
  • Hardcover
  • |
  • 8 Seiten
978-1-55655-986-0 (ISBN)
 
  • Englisch
  • USA
978-1-55655-986-0 (9781556559860)
1-55655-986-0 (1556559860)


Lieferbar (Termin auf Anfrage)

Preis leider unbekannt