Tho Xu¿ng H¿a (Cao M¿ Nhân - Tr¿nh Co) (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 29. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 210 Seiten
978-1-989924-66-2 (ISBN)
 
Tho Ðu¿ng có ngu¿n g¿c t¿ ngàn xua bên Trung hoa có m¿t h¿ th¿ng các quy t¿c r¿t ph¿c t¿p, nh¿ng quy t¿c này du¿c th¿ hi¿n ¿ 5 di¿u sau: Niêm, Lu¿t, пi, V¿n và B¿ c¿c. Tho Ðu¿ng du nh¿p vào Vi¿t Nam dã r¿t lâu, th¿nh hành m¿t th¿i gian dài. пn nay, ngoài nh¿ng quy t¿c b¿t bu¿c, tho Ðu¿ng t¿i Vi¿t Nam bi¿n th¿ v¿i nhi¿u d¿ khó khác nhau nhu Th¿ nh¿t thanh, th¿ nh¿t t¿, khoán th¿, khoán tâm, tung hoành tr¿c khoán, di¿p t¿, láy t¿, ngu d¿ thanh... và còn r¿t nhi¿u th¿ lo¿i khác tùy theo s¿a dam mê, yêu thích c¿a ngu¿i choi tho Ðu¿ng........
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 222 mm
 • |
 • Breite: 145 mm
 • |
 • Dicke: 15 mm
 • 404 gr
978-1-989924-66-2 (9781989924662)

Versand in 3-4 Wochen

25,32 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb