The Read Aloud Cloud

An Innocent's Guide to the Tech Inside
 
 
Wiley (Verlag)
  • erscheint ca. am 30. November 2020
 
  • Buch
  • |
  • Softcover
978-1-119-67762-8 (ISBN)
 
  • Englisch
  • New York
  • |
  • USA
  • Für Beruf und Forschung
  • 666 gr
978-1-119-67762-8 (9781119677628)


Noch nicht erschienen

20,62 €
inkl. 7% MwSt.
Vorbestellen