Porkopolis

American Animality, Standardized Life, and the Factory Farm
 
 
Duke University Press
  • erscheint ca. am 1. Mai 2020
 
  • Buch
  • |
  • Buch
978-1-4780-1204-7 (ISBN)
 

Noch nicht erschienen

Preis leider unbekannt