The Law and Governance of Mining and Minerals

A Global Perspective
 
 
Hart Publishing
  • erscheint ca. am 1. Dezember 2020
 
  • Buch
  • |
  • Buch
978-1-5099-4258-9 (ISBN)
 
  • Englisch
978-1-5099-4258-9 (9781509942589)


Noch nicht erschienen

Preis leider unbekannt